Služby

Projektový Manažment

 • Všeobecne

  • Koordinácia a zabezpečenie spolupráce medzi všetkými zúčastnenými stranami v každej fáze prípravy, realizácie a odovzdania diela
  • Komunikácia a poskytovanie priebežných informácií o procese klientovi
  • Konzultačná a poradenská činnosť pre klienta v priebehu celého životného cyklu projektu
  • Kontrola kvality dodávok a prác súvisiacich s realizáciou projektu
  • Zastupovanie klienta vo veci prevzatia diela a preberania jednotlivých ukončených činností
 • Zahájenie projektu

  • Vypracovanie zmluvy medzi objednávateľom a dodávateľom
  • Poistenie za škody pri realizácii diela požadované vlastníkom objektu
  • Oboznámenie sa so štandardami a požiadavkami klienta a majiteľa objektu, vyhodnotenie štandardov a požiadaviek klienta
   a majiteľa objektu z cieľom ich vzájomného zosúladenia pri dodržaní legislatívnych požiadaviek
  • Vypracovanie harmonogramu prác a jeho priebežná kontrola
  • Vypracovanie rozpočtu, jeho sledovanie a vyhodnocovanie
 • Predprojektová príprava

  • Koordinácia a asistencia pri vypracovaní dispozičnej štúdie podľa požiadaviek klienta s cieľom efektívneho využitia
   priestorov - spaceplaning
  • Koordinácia a asistencia pri technickom a technologickom zariaďovaní
  • Koordinácia a asistencia pri výbere dodávok vnútorného vybavenia
  • Koordinácia a asistencia pri výbere atypických prvkov a špeciálnych zariadení
  • Koordinácia architektov, dizajnérov a subdodávateľov
 • Projektová časť

  • Koordinácia a asistencia pri vyhodnotení projektovej dokumentácie (realizačné výkresy)
  • Vyhodnotenie a porovnanie projektovej dokumentácie s požiadavkami objednávateľa, štandardami a stavebnými obmedzeniami
   zo strany majiteľa objektu
  • Zabezpečenie schválenia projektovej dokumentácie od objednávateľa a majiteľa objektu
 • Príprava realizácie diela

  • Výber a zabezpečenie dodávateľov a subdodávateľov - tendre
  • Negociácia a uzatváranie zmlúv s dodávateľmi a subdodávateľmi
  • Vypracovanie rozpočtu pre realizáciu
  • Vypracovanie časového harmonogramu realizácie
 • Realizácia diela

  • Manažment zmluvných prác a výkonov
  • Organizácia zmluvných strán a subdodávateľov
  • Organizácia a kontrola výkonov na mieste podľa stavebného denníka v súlade s časovým harmonogramom
  • Kontrola kvality výkonov
  • Výkon stavebného dozoru osobou s oprávnením na výkon činnosti SD
  • Zabezpečenie koordinácie pri realizácii dodatočných požiadaviek klienta
  • Postupné preberanie prác, dodávok a výkonov od jednotlivých dodávateľov
  • Dohľad a monitoring nad odstraňovaním vzniknutých závad
  • Administratívne úkony súvisiace s procesom fakturácie z pohľadu kontroly rozpočtu
  • Odovzdanie diela klientovi
 • Vyhodnotenie projektu

  • Spolupráca s majiteľom objektu pri získaní kolaudačného rozhodnutia a povolenia na užívanie priestorov
  • Zabezpečenie a prevzatie projektu skutočného vyhotovenia
  • Prevzatie certifikátov, návodov na obsluhu, revíznych správ, protokolov a inej relevantnej technickej dokumentácie
  • Vyhodnotenie a uzatvorenie rozpočtu
  • Vyhodnotenie a uzatvorenie projektu
  • Dohľad a zabezpečenie odstránenia prípadných závad v čase záruky diela